Részvételi feltételek

Beszerzői Bár 6.0 | 2024.10.17

I. A jelentkezés folyamata

1. A Südy Consulting (Szervező) vállalja, hogy a Részvételi feltételek szerint a Megrendelő által megadott jelentkezők (Jelentkező/Résztvevő) számára a rendezvényen a részvételt biztosítja, amennyiben a Megrendelő a jelen Részvételi feltételekben leírtakat betartja. A belépési szabályok változtatásának jogát fenntartjuk, összhangban a mindenkor érvényes jogszabályokkal. 

2. A rendezvényen való részvétel feltétele a Jelentkezési lap kitöltése és az előzetes regisztráció. A kitöltött, a Szervező részére elküldött Jelentkezési lap minősül a rendezvény megrendelésének. A jelentkezést a Szervező csak akkor fogadja el, ha a Jelentkező a Jelentkezési lapon a jelentkezéshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Szervező a Jelentkező által tévesen és/vagy pontatlanul megadott jelentkezési adatokra visszavezethető bármely késedelemért, illetve problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációt üzletpolitikai okokból visszautasítsa.

3. A megrendelés tényéről minden esetben automata rendszer segítségével a jelentkezési adatokat tartalmazó visszaigazoló levelet küldünk (email). A jelentkezésről jegyet, vouchert semmilyen formában nem küldünk. A jelentkezéskor minden Résztvevő felkerül a rendezvény regisztrációs listájára, melyen szerepelnek az előadók és a támogatók vendégei is. A rendezvény helyszínén, az eseményre való belépéskor a regisztrációs pultnál a résztvevőknek egy névjegykártyára és egy aláírására lesz szükség.

4. A Szervező a Megrendelő számára (a rendezvényt követően) a megrendelőlapon megadott adatokkal számlát állít ki, amelyet a megadott e-mail címre automatikusan továbbít.

5. Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy a számlát bankkártyával, vagy banki átutalással 30 napon határidőre kiegyenlíti.

6. Jelentkezésével elfogadja, hogy a regisztrációkor megadott neve, cégneve és beosztása a regisztrált résztvevők számára láthatóvá váljon.

 

II. A visszaigazolással kapcsolatos információk

Amennyiben a visszaigazoló e-mail bármilyen technikai okból 48 órán belül nem érkezik meg Megrendelőhöz, azt Megrendelő jelezni köteles a beszerzes@beszerzes.hu email címen. Amennyiben a visszaigazoló e-mail bármilyen technikai okból nem érkezik meg Megrendelőhöz, de a regisztrációról szóló számlát Megrendelő kézhez kapja, és azt befogadja (8 napon belül a kézhezvételtől számítva azt nem vitatja, és nem küldi vissza), a számla  elfogadása, és a kifizetési kötelezettség érvénybe lép. Hiányos vagy hibás megrendelőlap kitöltés esetén az előbbiekből eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Szervező felelősséget nem vállal (levelezőrendszerek hibája, SPAM szűrők stb.). A Szervezők nem felelősek az esetleges károkért az alábbi esetekben: ha bármely működési hiba miatt a jelentkezés nem érkezett be, illetve, a Jelentkező számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.

 

III. Lemondási feltételek

A részvétel lemondására csak írásban van lehetőség a beszerzes@beszerzes.hu email címen. 2024. szeptember 31-ig érkező írásbeli lemondás esetén a részvételi díj 50%-át, azt követően pedig a teljes összeget számlázzuk ki. Amennyiben a Megrendelő nem vesz részt a rendezvénye, tehát távol marad, ez nem mentesíti Őt a részvételi díj fizetése alól.

A megvásárolt jegy szabadon átruházható. A résztvevő személyét módosítani ezen az email címen jelezve lehet: beszerzes@beszerzes.hu, de a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy az átruházott regisztrációt üzletpolitikai okokból visszautasítsa.

 

IV. Számlázási információk

A kiállított számla teljesítési időpontja az Áfa törvény 55. §-a alapján kerül meghatározásra, amely egyúttal a rendezvény második (online) napja. A számlán az étel, ital adók és járulék nélkül külön tételként kerül felbontásra, ill. kiszámlázásra. Az étel-és italfogyasztás díja a számlán a hatályos adó jogszabályoknak megfelelően a közvetített szolgáltatások külön tételként szerepelnek. A részvételről szóló számlával kapcsolatban a Megrendelő részéről adófizetési kötelezettség merülhet fel.

 

V. Program és időpont változás

Bár a Szervezők minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy a rendezvény az előzetesen megadott program szerint kerüljön megrendezésre, fenntartják maguknak a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsák a rendezvény programját, amely értelmében – egyebek mellett – megváltoztathatják az egyes előadások, kerekasztal beszélgetések témáját vagy előadóját, módosíthatja az előadások sorrendjét, törölhet egyes előadásokat, vagy programpontokat.

A Szervező fenntartja a jogot az időpont módosítására, a rendezvény lemondására, és megszakítására. Ha a rendezvény időpontja módosul, az új időpontról a Szervező megfelelő időben tájékoztatja a Résztvevőket. A regisztrációk a módosított időpontban is érvényesek, vagy ha az új időpont nem lenne megfelelő, átruházhatóak a Részvételi feltételek szerint. Ha a rendezvény jogszabályi vagy hatósági korlátozás vagy a felektől független külső egyéb körülmény miatt nem tartható meg a kijelölt időpontban, a Szervező a rendezvényt későbbi időpontban, vagy online konferencia formájában tartja meg. Az online rendezvény részvételi díja a rendezvény részvételi díjának 80%-a. Az ezt meghaladó befizetéseket a Szervező a rendezvény online formában történő megtartásáról szóló döntés közzétételét követő 20 munkanapon belül visszatéríti. A regisztrációs díj még a rendezvény időpontjának módosítása vagy online formában történő megtartása esetén sem téríthető vissza a jelen feltételekben írtakat meghaladó mértékben!

A Szervezőknek jogában áll a rendezvényt törölni, amennyiben a jelentkezők száma nem éri el a minimális létszámot vagy vis major esemény bekövetkezése esetén. A Szervező vállalja, hogy ilyen esetben a jelentkezőket a lehető leghamarabb értesíti a rendezvény elmaradásáról és a rendezvényre jelentkezők részvételi díját maradéktalanul visszautalja az értesítés napjától számított 8 munkanapon belül. Szervezők kizárják felelősségüket az V. pontban meghatározott változások miatt esetlegesen bekövetkező bárminemű vagyoni vagy nem vagyoni kár tekintetében.

 

VI. Rendezvényhez kapcsolódó információk

A szervező nem vállal felelősséget a résztvevők értéktárgyaiért, illetve bármilyen harmadik személy által okozott kárért. A rendezvényen résztvevőkről kép és hangfelvétel készülhet a rendezvény során, amelyekkel a Szervező rendelkezik, illetve azokat harmadik személynek is rendelkezésére bocsáthatja. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a költségviselő cég rövid nevét a Szervező promóciós célokkal felhasználhatja, pl. feltüntetheti a rendezvény nyilvános résztvevői listájában, ill. közösségi oldalakon és saját felületein is azt kommunikálhatja.

A rendezvényen felügyelet nélkül hagyott tárgyakért a szervező nem vállal felelősséget. A regisztrációval tudomásul veszem, hogy a Beszerzői Bár 6.0 zárt térben lesz megrendezve és a mindenkori hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően látogatható az esemény.

 

VII. Szerzői jog

A Jelentkezőnek jogában áll a rendezvényen résztvenni, jegyzetelni és a kiadott anyagokat saját célra felhasználni. A rendezvényen a Szervező írásbeli engedélye nélkül tilos bármilyen hang-, kép- vagy videofelvétel készítése. Ezen pont megszegése a Jelentkező rendezvényen való részvételének felfüggesztését vonja maga után. Ilyen esetben a Szervezők a rendezvény részvételi díját nem térítik vissza. A rendezvény keretében kiadott anyagok, kiadványok, prezentációk és azok minden egyes összetevője (a továbbiakban: „Szellemi alkotás”) szerzői jogi védelem alá esik, amelynek jogosultja a Szervező, illetve az egyes előadók. A Szervező, illetve az előadók a Szellemi alkotások bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogukat fenntartják.

A Szervező illetve az előadók nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási engedélyt adnak a Jelentkezőnek, hogy a Szellemi alkotásokat kizárólag saját személyes használat céljára, azok rendeltetésének megfelelően használja. A Jelentkező a Szellemi alkotásokat nem módosíthatja, nem sokszorosíthatja, nem terjesztheti. A Szellemi alkotásokat a Jelentkező nem árusíthatja, nem veheti és nem adhatja kölcsön, bérbe vagy haszonbérbe, illetve nem jogosult a jelen Részvételi feltételek alapján megillető felhasználási jogokat másra átruházni.

A Szellemi alkotások kereskedelmi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján (pl. CD, DVD, BLUE-RAY, HD-DVD, VHS, MINI-DV kazetta stb.) történő hasznosítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos. Tilos továbbá a Szellemi alkotások bármely részének megváltoztatása, átdolgozása, bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában.

A Szervező, illetve az előadók a felhasználási engedélyt visszavonhatják, amennyiben a Jelentkező a jelen pontban foglalt feltételeket és kikötéseket megszegi. Ez esetben a Jelentkező köteles a birtokában lévő Szellemi alkotások összes másolatát és alkotóelemét megsemmisíteni.

 

VIII.  A weboldallal (beszerzes.hu, beszerzoibar.hu) kapcsolatos információk

A Szervező megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle, sem kifejezett, sem vélelmezett szavatosságot vagy garanciát nem vállal a Weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért. A Szervező a Weboldal használatával összefüggésben javasolja, hogy a Jelentkezők tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon történő rendezvényre jelentkezés feltételezi a Jelentkező részéről az Internet technikai és műszaki korlátjainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

A Szervezők nem felelősek semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Jelentkezőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.